Skip to content

Groeiplaatsen onder verharding

Groeiplaatsen onder licht tot zwaar belastbare situaties hebben verschillende substraten nodig. Van belang is de juiste balans tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht).

BVB Landscaping Groeiplaats verharding zwaar belastbaar Urbangranulaat bomengranulaat

Zwaar belastbaar: Stadscentrum of drukke weg

Onder zwaar belastbare situaties verstaat men een druk gebied, zoals een parkeerplaats, doorgaande weg of locatie waar veel auto’s, bussen of vrachtwagens rijden. De ondergrond moet een groot draagvermogen hebben.

Een product met de draagkracht vergelijkbaar met of hoger dan puinfundatie is BVB UrbanGranulaat. Het heeft een zeer hoog doorwortelbaar volume (± 45%), is opgebouwd uit massief kwartsgesteente en bij gebruik treedt er geen zettingsverschil op. Het zorgt voor meer CO₂ vastlegging dan uitstoting tijdens winning, transport en verwerking, en wordt duurzaam gewonnen in Nederland. Het ideale substraat voor civiel en groen.

BVB UrbanGranulaat wordt o.a. verwerkt in Citykross, een klimaatadaptief systeem voor ondergrondse groeiplaatsen, waarbij optimale groei gecombineerd wordt met een oplossing voor overtollig water of extreem droge perioden.

BVB Landscaping Groeiplaats verharding middenzwaar tot zwaar sandwichconstructie urbansand substraat

Medium belastbaar: Woonwijk en parkeerplaats

Een woonwijk met straten, parkeervakken en voet- en fietspaden is een gemiddeld belastbare situatie, waarbij nazakken door trillingen onwenselijk is. In deze situatie wordt het draagkrachtige UrbanSand 60-40 gebruikt als onderlaag, aangevuld met (verrijkt) UrbanSubstraat als toplaag. UrbanSand heeft een doorwortelbaar volume van >40% en is door de fijne structuur probleemloos aan te brengen, ook bij bestaande bomen en beworteling.

Als de verkeersbelasting toch te hoog is voor het boomsubstraat, zijn sandwichpanelen een optie (ook voor bestaande bomen). Deze verdelen de druk en creëren een grote doorwortelbare ruimte onder de boom, zodat er geen schade ontstaat aan de straat.

BVB Landscaping Groeiplaats verharding middenzwaar belastbaar urbansand bomenzand substraat

Licht belastbaar: Fietspaden en trottoirs

Onder licht belastbare verharding zoals voet- en fietspaden (zonder gladheidsbestrijding) is het van belang de opname van voedingsstoffen door bomen die in de buurt staan te waarborgen.

BVB Bomenzand is hiervoor een ideaal product. Het is een zeer hoekig, ééntoppig zand met een van nature lagere pH zonder ongewenste zouten. Door toevoeging van een voedingsgrond met de juiste pH en nutriënten (verrijkt UrbanSubstraat) wordt de groei van bomen en groen rondom fietspaden en trottoirs verzekerd.

Alle producten voor groeiplaatsen onder verharding zijn te vinden in de productcatalogus.

BVB Landscaping Groeiplaats verharding zwaar belastbaar boombunkersubstraat boombunker substraat

Boombunkers

Boombunkers of wortelbunkers zijn zelfdragende civiele constructies van beton of kunststof, met een afgeschermde, inpandige wortelruimte.

Met deze groeiplaatsconstructie zijn er ondergronds geen wortelbeperkingen en kan er tevens geen schade ontstaan aan de bestrating.

BVB Landscaping gebruikt de boombunkers in combinatie met met verrijkte BVB Bomengrond of BVB Teelaarde. Voor bomen onder verharding is een boombunker de optimale groeiplaats.

Meer informatie over de toepassing van de boombunkerconstructie in uw gemeente?
Neem contact op met onze adviseurs.

Waterberging

Waterbuffers kunnen op verschillende manieren onder groeiplaatsen worden gecreëerd, en zijn hard nodig in ons huidige klimaat. Het Citykross systeem is bijvoorbeeld een klimaatadaptieve oplossing voor stedelijk of drukbezocht gebied.

Zoek